يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > معرفي رئيس پژوهشكده 
 
 

 

نام و نام خانوادگي: سيد محمدرضا صفوي   

 آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي

تاريخ تولد: 1334                          

رتبه علمي: استاد

گروه آموزشي: ارتودنسي                          

پست الكترونيك:SAFAVI MR@YAHOO.COM  

*******************************************************************

مقالات ارائه شده در مجلات داخلي

ملاحظات

صفحه

سال

دور وشماره

عنوان نشريه

نویسندگان

عنوان

رديف

بهار

‏۴۴-۳۹

1378

‏ 17(1)

‏مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

‏ سيد محمد رضا صفوي

‏ اندازه گيري نيروي زبان رويtranse palatalarch T.P.A

1

تابستان

‏۲۶۱-۲۵۳

‏ 1380

‏19(3)

‏مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

‏ سيد محمدرضا صفوي ،آرش ناصري ،زينب عباسپور

‏ بررسي ارزش تشخيصي دو معيار اندازه گيري خطي AF-BFو AT-BTدر تعيين موقعيت قدامي خلفي فكين

2

زمستان ويژه نامه مركز تحقيقات

600

1381

20

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سيد محمدرضا صفوي ؛ بابک گودرزي

بررسي دقت تشخيصي و ارزيابي SNAو SNBدر تعيين موقعيت قدامي خلفي فكين

3

پاييز

329-335

1381

20(3)

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سيد محمدرضا صفوي؛ افشین امامی

بررسي تعيين ميزان فعال نمودن فنرهاي ارتودنسي در دستگاههاي متحرك ارتودنسي

4

پاييز

‏۳۸۵-۳۷۹

‏ 1384

23(3)

‏مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

‏ غلامرضا بابايي ،انوشيروان كاظم نژاد،سقراط فقيه زاده ،محمدرضا صفوي ،مهتاب نوري ،علي اكبر سفيدرودي

‏ بررسي اعتبار اندازه گيري دندانپزشكان در ارزيابي شاخص نياز به درمان ارتودنسي با استفاده از مدل بندي توافق

5

زمستان

‏۸۴-۷۶

‏ 1384

‏17(4)

‏مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان

‏ سيد محمدرضا صفوي ،سيد احمد قائم مقامي ،مسعود امين زاده ،كاوه علوي ،سودابه طاهري

‏ بررسي تاثير بيلپرون بر كاهش كلني هاي تعدادي از باكتري هاي محيطي آلوده كننده مجاري آب يونيت هاي دندانپزشكي

6

تابستان

156-162

1386

20(2)

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

‏ سيد محمدرضا صفوي، محمد فراهاني ، سميه خرميان طوسي ، اميد ديانت ، عليرضا اكبرزاده باغبان

بررسي تغييرات ميزان اينترلوكين - ۶ IL-6در مايع شيار لثه اي حين حركات ارتودنسي

7

پاييز

54-59

1386

19 (3)

مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان

عليرضا اكبرزاده باغبان، محمدرضا صفوي، مهتاب نوري، لادن اسلاميان، غلامرضا بابايي، انوشيروان كاظم‌نژاد، سقراط فقيه‌زاده

كاربرد مدل‌هاي پيوندي براي تعيين ميزان توافق داده‌هاي ترتيبي در بررسي عملكرد انترن‌هاي دندانپزشكي در تشخيص نياز به درمان ارتودنسي

8

تابستان

104-110

1391

24 (2)

مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان

مهتاب نوري ،آرش فرزان , محمدرضا صفوي , عليرضا اكبرزاده باغبان

بررسی اثر تعدادنقاط مرجع بالينی بر دقت ترسيم منحنی قوس دندانی به روش سه بعدی

9

 

 

*******************************************************************

مقالات ارائه شده به زبان انگليسي در مجلات داخلي

 

ردیف

عنوان

نویسندگان

عنوان نشريه

دوره وشماره

سال

صفحه

ملاحظات

1

Prevalence of dentofacial asymmetries in 14-17 years Tehrani students

Ghasemianpour M, Safavi SMR, Jafari Golestan F

Beheshti Univ Dent J

22

2005

45-49

Special Issue

2

The association between occluasal features and craniofacial structure

Safavi S.M.R, Tahmasbi S, Shoai SH

Beheshti Univ Dent J

22

2005

100-106

Special Issue

3

Evaluation of mandibular incisor extraction treatment outcome in patients with bolton discrepancy using peer assessment rating index

Safavi S, Namazi A

J Dent (Tehran)

9(1)

2012

27 - 34

Winter- pubmed

 

*******************************************************************

مقالات  ارائه شده در  مجلات خارجي

 

ردیف

عنوان

نویسندگان

عنوان نشريه

دوره وشماره

سال

صفحه

ملاحظات

1

Malignant oral tumors in Iran: ten-year analysis on patient and tumor cfharacteristics of 1042 patients in Tehran.

Sargeran K, Murtomaa H, Safavi SM, Vehkalahti M, Teronen O

J Crariofac Surg

17(6)

2006

1230-33

Nov- pubmed

2

M/F ratios of four different closing loops: 3D analysis using the finite element method (FEM)

Safavi SM, Geramy A, Khezri AK

Australian Orthodontic Journal

22(2)

2006

121-6

Nov

3

Survival after diagnosis of cancer of the oral cavity

Sargeran K, Murtomaa H, Safavi SM, Vehkalahti M, Teronen O

Br J Oral Maxillofac Surg.

46(3)

2008

187-191

April- pubmed

4

Effects of low-level He-Ne laser irradiation on the gene expression of IL-1beta, TNF-alpha, IFN-gamma, TGF-beta, bFGF, and PDGF in rat's gingiva

Safavi SM, Kazemi B, Esmaeili M, Fallah A, , Modarresi A,
Mir M

Lasers Med Sci.

23(3)

2008

331-335

JUL-pubmed

5

Assessment of agreement in measuring orthodontic treatment need with the modified DHC

Bagheban AA, Nouri M, Safavi M

Aust Orthod J

24(1)

2008

4-10

May

6

Survival after lip cancer diagnosis

Sargeran K, Murtomaa H, Safavi SM, Vehkalahti MM, Teronen O

J Craniofac Surg.

20(1)

2009

248-252

Jan- pubmed- isi

7

Delayed Diagnosis of Oral Cancer in Iran: Challenge for Prevention

Sargeran K, Murtomaa H, Safavi SM, Vehkalahti MM, Teronen O

Oral Health Prev Dent

7(1)

2009

69-76

نهم فروردين ماه 1388pubmed(30.03.2009)

8

Orthodontic treatment need in 14 – 16 year – old Tehran high school students

Safavi SM, Sefidroodi AR , Nouri M , Eslamian L , Kheirieh S , Akbarzadeh AR

Aust Orthod J

Vol: 25   NO :1   

2009

8-11

May

 

*******************************************************************

مقالات  ارائه شده در  كنگره‌هاي داخلي

 

ملاحظات

سال

عنوان و محل کنگره

ارائهدهندگان

موضوع

رديف

26-29 فروردين

1376

سي و هفتمين كنگره علمي و چهارمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران

سيد محمدرضا صفوي

استفاده از Fix Tongue crib & Palatal Barدر درمان Open Biteها واندازه گيري نيروي زبان روي آنها

1

23-26  فروردين

1378

سي و نهمين كنگره علمي و ششمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران

سيد محمدرضا صفوي

تأثير قطر سيم و طراحي فنر بر ميزان نيروي زارده توسط فنرهاي مختلف در دستگاه هاي متحرك ارتودنسي 

2

23- 26 فرورين

1379

چهلمين كنگره علمي سالانه و هفتمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران

سيد محمدرضا صفوي،
آرش ناصري ،
زينب عباسپور

مناسبترين حد دو اندازه گيري سفالومتريك در تشخيص مال اكلوژن هايC l II, III

3

28 – 31 فروردين

1380

چهل و یکمين كنگره علمي سالانه و هشتمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران

سيد محمدرضا صفوي

تشخيص و درمان ارتودنسي دندانهاي نهفته

4

27-29 شهريور

1381

اولين همايش علمي انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران-تهران

سيد محمدرضا صفوي ؛بابک گودرزی

بررسي دقت زوايايSNAو SNBدر تعيين موقعيت قدامي- خلفي فكين

5

27-29 شهريور پوستر

1381

اولين همايش علمي انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران-تهران

سيد محمدرضا صفوي ، افشين امامي

بررسي و تعيين ميزان فعال نمودن فنرهاي ارتودنسي در دستگاههاي متحرك ارتودنسي

6

 

1382

دومين همايش بين‌المللي انجمن ارتودنتسيتهاي ايران-مشهد

سيد محمدرضا صفوي

موارد تجويز بيرون آوردن دندان در درمانهاي ارتودنسي

7

25 – 28 فروردين

1383

چهل و چهارمين كنگره علمي سالانه و يازدهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران

سيد محمدرضا صفوي، ايمانه عسكري

بررسي ايمنوهيستوشيميايي رسپتورهاي استروژن در ضايعات ژانت سل گرانولوهاي محيطي و مركزي فك

8

27 – 29 آبان

1383

سومين همايش بين‌المللي انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران-اصفهان

سيد محمدرضا صفوي

شيوع آسيمتري فك پايين در نوجوانان 17-14 ساله دبيرستانهاي منطقه 3 تهران در سال 1382

9

24-26 آبان

1385

پنجمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – تهران 

سيد محمدرضا صفوي؛ سمیه  خرمیان طوسی

بررسي تغييرات ميزان اينترلوكين - ۶ IL-6در مايع شيار لثه اي حين حركات ارتودنسي

10

22-25 خرداد ماه

1386

چهل و هفتمين كنگره علمي سالانه و چهاردهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشكي ايران

كتايون سرگران ، سيد محمد رضا صفوي ، هيكي مورتوما ، اولي ترونن

ميزان بقا پنج ساله در بيماران مبتلا  به سرطان دهان و لب

11

15-16 آذر

1386

دومين همايش ساليانه شاخه ايراني انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي- تهران

سيد محمد رضا صفوي ، بهرام كاظمي ، م اسماعيلي ، ا ر فلاح ، عليرضا مدرسي

Effect of low level He-Ne laser irradiation on the gene expression of IL-1β, TNF-α, IFN-γ, TGF-β, bFGF and PDGF in rat’s gingiva

12

10- 12 بهمن

1386

ششمين همايش بين‌المللي انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران-  تهران – تالار امام علي دانشگاه شهيد بهشتي

سيد محمدرضا صفوي؛ علي مشجري

بررسي تاثير فرم لوپ و تغييرات ژنومتريك زاويه اي و پله اي در حين بسته شدن فضا روي سيستم نيروي ايجاد شده در موارد انكوريج نوع Aدر واحد دنداني قدامي  

13

5-6  ديماه

1387

سومين همايش ساليانه شاخه ايراني انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي- تهران

M.R. SAFAVI,
A. MOSHAJARI,
B. TOTIAEE

COMPARISON OF T-LOOP AND MUSHROOM LOOP, A FINITE ELEMENT STUDY

14

15-18 ارديبهشت

1388

چهل و نهمين كنگره علمي سالانه انجمن دندانپزشكي ايران-تهران – برج ميلاد

سيد محمدرضا صفوي

بحثي پيرامونExtraction  در درمانهاي ارتودنسي

15

8 – 10 مهرماه

1388

پنجمين كنگره دندانپزشكي نيروهاي مسلح- مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما

سيد محمدرضا صفوي

معرفي تكنيك هاي جديد درمان Open bite

16

30- ارديبهشت
 1 - خرداد

1388

هفتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – همدان 

SAFAVI S.M

Orthodontic treatment need of 14 -16 year-old Tehran high school students

17

4 -6 آذر

1388

اولين كنگره ملي مطالعات اپيدميولوژيك باليني در دندانپزشكي

سيد محمدرضا صفوي

اپيدميولوژي ناهنجاري هاي دنداني فكي در ايران و جهان

18

9-10 ديماه 

1388

چهارمين همايش ساليانه شاخه ايراني انجمن تحقيقات دندانپزشكي تهران

SMR. Safavi,
AH Namazi

Assessment of lower incisor extraction quality using IOTN and PAR index

19

29-  31 ارديبهشت

1389

هشتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – تهران

سيد محمدرضا صفوي ،
مهدي روادگر ، محمد مشرف ،
فاطمه مشهدي عباس

A histological evaluation of periodontal tissues after intentional contact with miniscrew in premolar teeth of dogs

20

23 -25 
تير ماه

1389

نهمين كنگره  انجمن دندانپزشكي كودكان ايران. تهران – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سيد محمدرضا صفوي

مديريتفضادردورهMixed dentition

21

8 -10  ديماه

1389

اولين همايش ملي پژوهش دندانپزشكي در ايران
 (گذشته ، حال و آينده )

سيد محمدرضا صفوي

Cost- effectiveness research in orthodontic

22

9-10  ديماه

1389

پنجمين كنگره ساليانه انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي، شاخه ايراني- تهران

UHeidarpour M, Safavi MR

EFFECTS OF FLAPLESS BUR DECORTICATION ON VELOCITY OF TOOTH MOVEMENT IN DOGS

23

28-  30 ارديبهشت

1390

نهمین همايش بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – مشهد –  هتل پرديسان

سيد محمدرضا صفوي ، حيدرپور ، ايزدي

تاثير دكورتيكيش بدون فلپ توسط فرز بر سرعت حركت دندان در سگ

24

20 – 22 مهرماه

1390

ششمين كنگره دندانپزشكي نيروهاي مسلح- هتل المپيك - تهران

سيد محمدرضا صفوي

دندانپزشكي در نظام سلامت محور

25

8-9  ديماه

1390

ششمين كنگره ساليانه انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي، شاخه ايراني- تهران

M. FARAHANI M,  SAFAVI M.R, YOUNESSIAN F, DIANAT S.O

Acid and Alkaline Phosphatase Levels in GCF During Orthodontic Tooth Movement

26

11 – 14 ارديبهشت

1391

پنجمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري (فرآيندهاي برتر)

آزيتا تهرانچي ،  رسول مفيد  ، محمد جعفر اقبال ،
مجتبي وحيد گلپايگاني ،
 محمد رضا صفوي ، مهتاب نوري ، عبدالحميد ظفرمند ، محمد جعفريان ، حسن تراب زاده ، سعيد عسگري ،  مهدي نصيبي ، محمد حسين خوشنويسان

برگزاري اولين دوره ph.d  سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي مشترك بين دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دانشگاه هلسينكي فنلاند

27

3 -  آبان

1391

دهمين كنگره  انجمن ارتودنتيست هاي ايران - تهران

SAFAVI M.R

The role of temporary anchorage devices in treatment of anterior and posterior open bites

28

 

 

 

 

*******************************************************************

مقالات ارائه شده در كنگره‌هاي خارجي

 

ردیف

موضوع

ارائه دهندگان

عنوان و محل كنگره

سال

ملاحظات

1

Effects of spring design and wire diameter on force delivery

Safavi M R

76th Congress of the European Orthodentic Society

2000

 

2

Validity of 2 cephalometric measurement describing A-B discrepancy E.O.S

Safavi M R

77th Congress of the European Orthodontic Society

2001

 

3

Validity of SNA and SNB in sagittal jaw assessment

Safavi M R, Goudarzi B

78th congress of the European orthodontic society

2002

 

4

Changes of interleukin-6 levels in gingival cervical fluid during orthodontic tooth movement

Safavi M R, Khoramiyan S

82st Congress of EOS,VIENNA  AUSTRIA

2006

July 4-8

 

*******************************************************************

پايان‌نامه‌هاي تحقيقاتيتخصصی

 

شماره پایان نامه

سال تحصيلي

نويسنده

عنوان

استاد مشاور

استاد راهنما

ردیف

‏ ۶۰

‏۷۳-۱۳۷۲

‏ محمدرضا صفوي

‏ بررسي سفالومتريك تغييرات دنداني استخواني در بيماران Cl. II Div. 1درمان شده با دستگاههاي سه گانهHeadgear - Lip Bumper- Hawly H.L.H

‏-

‏ علي اكبر بهرمان

1

۳۷۶

۸۳-۱۳۸۲

امير كاميار خضري

مقايسه ثبات نسبتF / Mدر چهار SegementedCuspid retraction Spiringsبا استفاده از روش آناليز اجزاي محدود FEM

الهيار گرامي

محمدرضا صفوي

2

415

1385-86

علي مشجري

مقايسه نسبت M/Fدر حين بسته شدن فضا توسط Mushroom loopو T-loopدر واحد دنداني قدامي با استفاده از آناليز اجزاي محدود FEM

بهمن طوطيائي

محمدرضا صفوي

3

414

1386 - 87

كتايون سرگران

بررسي بار سرطان‌هاي دهان در تهران

-

محمدرضا صفوي

4

526

1387-88

مهدي روادگر

بررسي هيستولوژيك پاسخ  بافت‌هاي اطراف ريشه دندانهاي پرمولر سگ بعد از تماس تعمدی Miniscrewبا ريشه

محمد مشرف،

فاطمه مشهدي‌عباس،

داود شريفي، عليرضا اكبرزاده

محمدرضا صفوي

5

580

1389 -90

مجيد حيدرپور

Effects of flapless bur decortications on movement velocity of dogs’ teeth A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Orthodontics

-

محمدرضا صفوي

6

 

*******************************************************************

پايان‌نامه‌هاي تحقيقاتي عمومی

 

شماره پایان نامه

سال تحصيلي

نويسنده

عنوان

استاد مشاور

استاد راهنما

ردیف

‏۱۵۸۶

‏۷۶-۱۳۷۵

‏منصور كتوني

‏استفاده از نيروي زبان در درمانهاي ارتودنسي

‏-

‏محمد رضا صفوي

1

‏۱۵۸۸

‏۷۶-۱۳۷۵

‏افشين امامي

‏اندازه گيري نيروي وارد بر دندان در دستگاه متحرك ارتودنسي

‏-

‏محمد رضا صفوي

2

‏۱۶۰۷

‏۷۶-۱۳۷۵

‏وحيد آقا حسين شيرازي

‏بررسي خواص مكانيكي سيمهاي ارتودنسي آلياژهاي پيشرفته ،مقايسه و انتخاب سيم

‏-

‏محمد رضا صفوي

3

‏۱۶۷۹

‏۷۶-۱۳۷۵

‏خوجه احمد ظهيري

‏تانگ تراستينگTongue Thrusting=

‏-

‏محمد رضا صفوي

4

‏۱۶۹۱

‏۱۳۷۶

‏علي رجايي

‏بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان ترم ۱۱دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در كاربرد دستگاههاي متحرك ارتودنسي

‏ناصر ولايي

‏محمدرضا صفوي

5

‏۱۷۰۰

‏۷۷-۱۳۷۶

‏نقي حاجي پور

‏درمانهاي ارتودنسي پيشگيري

‏-

‏محمدرضا صفوي

6

‏۱۸۷۰

‏۷۸-۱۳۷۷

‏زينب عباسپور تهراني فرد

‏بررسي دقت تشخيصي دو روش McNamaraو B-A toTrue Verticalدر بيماران Class IIبا استفاده از آناليزROC

‏-

‏محمد رضا صفوي

7

‏۱۸۷۱

‏۷۸-۱۳۷۷

‏آرش ناصري

‏بررسي دقت تشخيصي دو روش McNamaraو B-A toTrue Verticalدر بيماران Class IIبا استفاده از آناليزROC

‏-

‏محمد رضا صفوي

8

‏۱۸۸۸

‏۷۸-۱۳۷۷

‏آرش شهروان

‏تعيين آگاهي ،نگرش و عملكرد دانشجويان ترم ۷دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در مورد سلامت دهان و دندان و روشهاي ارتقاي آن در جامعه در سال ۱۳۷۷

‏محمد جعفر اقبال

‏محمد رضا صفوي

9

‏۱۸۸۹

‏۷۸-۱۳۷۷

‏فرهود معصومي

‏تعيين آگاهي ،نگرش و عملكرد دانشجويان ترم ۱۱دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در مورد سلامت دهان و دندان و روشهاي ارتقاي آن در جامعه در سال ۱۳۷۷

‏محمد جعفر اقبال

‏محمد رضا صفوي

10

‏۲۱۲۴

‏۸۰-۱۳۷۹

‏بابك گودرزي

‏بررسي دقت تشخيصي زواياي SNAو SNBدر تعيين موقعيت فكين در بعد ساژيتال

‏-

‏محمد رضا صفوي

11

‏۲۱۳۵

‏۸۱-۱۳۸۰

‏عصمت هوشياري مرد

‏تهيه و تدوين فهرست تشريحي پايان نامه هاي تحقيقاتي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاهد ۱۳۷۵تا بهار ۱۳۸۱

‏ناصر ولايي

‏محمد رضا صفوي

12

‏۲۲۲۰

‏۸۱-۱۳۸۰

‏محسن ولدخاني

‏بررسي وضعيت سلامت و بيماري لثه توسط شاخص CPIدر افراد ايراني گروههاي سني ۱۹-۱۵و ۴۴-۳۵سال در استان بوشهر در سال ۱۳۸۰:طرح ملي مشترك مركز تحقيقات دندانپزشكي و دفتر سلامت دهان و دندان

‏-

‏محمد رضا صفوي

13

‏۲۲۳۰

‏۸۱-۱۳۸۰

‏محمد منصوري

‏بررسي وضعيت سلامت و بيماري لثه توسط شاخص CPIدر افراد ايراني گروههاي سني ۱۹-۱۵و ۴۴-۳۵سال استان ايلام در سال ۱۳۸۰ :طرح مشترك ملي مركز تحقيقات دندانپزشكي و دفتر سلامت دهان و دندان

‏-

‏محمد رضا صفوي

14

‏۲۲۳۱

‏۸۱-۱۳۸۰

‏ايوب مهدوي پور

‏بررسي وضعيت سلامت و بيماري لثه توسط شاخص CPIدر افراد ايراني گروههاي سني ۱۹-۱۵و ۴۴-۳۵سال استان قم در سال ۱۳۸۰ :طرح ملي مشترك مركز تحقيقات دندانپزشكي و دفتر سلامت دهان و دندان

‏-

‏محمد رضا صفوي

15

‏۲۲۳۳

‏۸۱-۱۳۸۰

‏عبدالمطلب رضوي

‏بررسي وضعيت سلامت و بيماري لثه توسط شاخص CPIدر افراد ايراني گروههاي سني ۱۹-۱۵و ۴۴-۳۵سال استان سمنان در سال ۱۳۸۰ :طرح ملي مشترك مركز تحقيقات دندانپزشكي و دفتر سلامت دهان و دندان

‏-

‏محمد رضا صفوي

16

‏۲۲۳۶

‏۸۱-۱۳۸۰

‏قدرت ا ...انوري

‏بررسي وضعيت سلامت و بيماري لثه توسط شاخص CPIدر افراد ايراني گروههاي سني ۱۹-۱۵و ۴۴-۳۵سال استان لرستان در سال ۱۳۸۰ :طرح ملي مشترك مركز تحقيقات دندانپزشكي و دفتر سلامت دهان و دندان

‏-

‏محمد رضا صفوي

17

‏۲۲۳۸

‏۸۱-۱۳۸۰

‏حميد ميرشمسي

‏بررسي وضعيت سلامت و بيماري لثه توسط شاخص CPIدر افراد ايراني گروههاي سني ۱۹-۱۵و ۴۴-۳۵سال استان يزد در سال ۱۳۸۰ :طرح ملي مشترك مركز تحقيقات دندانپزشكي و دفتر سلامت دهان و دندان

‏-

‏محمد رضا صفوي

18

‏۲۲۴۷

‏۸۱-۱۳۸۰

‏عبدالرحمن ميري

‏بررسي وضعيت سلامت و بيماري لثه توسط شاخص CPIدر افراد ايراني گروههاي سني ۱۹-۱۵و ۴۴-۳۵سال استان هرمزگان در سال ۱۳۸۰ :طرح ملي مشترك مركز تحقيقات دندانپزشكي و دفتر سلامت دهان و دندان

‏-

‏محمد رضا صفوي

19

‏۲۲۵۳

‏۸۱-۱۳۸۰

‏سوده طهماسبي

‏بررسي ميزان همبستگي بين ساختار اسكلتال كرانيوفاشيال و اكلوژن

‏-

‏محمد رضا صفوي

20

‏۲۳۹۸

‏۸۳-۱۳۸۲

‏فهيمه جعفري گلستان

‏بررسي شيوع آسيمتري فك پايين در نوجوانان ۱۴تا ۱۷ساله دبيرستانهاي منطقه ۳تهران

‏-

‏محمد رضا صفوي

21

‏۲۴۷۵

‏۸۳-۱۳۸۲

‏حسين شهسوار حقيقي

‏بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان ۱۶-۱۴ساله منطقه ۱۱آموزش و پرورش تهران درسال ۱۳۸۲طرح مصوب مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي

‏-

‏محمد رضا صفوي

22

‏۲۴۸۳

‏۸۳-۱۳۸۲

‏بهروز سليمي منصوري

‏بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي دردانش آموزان ۱۶-۱۴ساله منطقه يك آموزش و پرورش تهران در سال ۱۳۸۲

‏-

‏محمد رضا صفوي

23

‏۲۴۸۸

‏۸۳-۱۳۸۲

‏محمد ذوالفقاربيك

‏بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان ۱۶-۱۴ساله منطقه ۱۷آموزش و پرورش تهران در سال ۱۳۸۲طرح مصوب مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي

‏-

‏محمد رضا صفوي

24

‏۲۵۲۰

‏۸۳-۱۳۸۲

‏علي اكبر سفيدرودي

‏بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان ۱۶-۱۴ساله منطقه ۳آموزش و پرورش تهران در سال ۱۳۸۲

‏-

‏محمد رضا صفوي

25

‏۲۵۶۲

‏۸۵-۱۳۸۴

‏سميه خرميان طوسي

‏بررسي تغييرات ميزان اينترلوكين - ۶ IL-6در مايع شيار لثه اي حين حركات ارتودنسي

‏-

‏محمدرضا صفوي

26

‏۲۴۶۶

‏۸۵-۱۳۸۴

‏بهزاد بهرامي

‏اهميت عوامل بيولوژيك موثر بر رشد و تكامل استخوان در اتيولوژي مال اكلوژنها

‏-

‏محمد رضا صفوي

27

2741

1386-85

عليرضا فلاح

بررسي اثر ليزر كم توان هليوم – نئون بر بروز ژني bFGF   و IL-IB  در لثه و مخاط Rat

‏-

‏محمد رضا صفوي

28

2595

1386-85

عليرضا مدرسي

بررسي اثر ليزر كم توان هليوم – نئون بر بروز ژني TGF-Bو IFN-Yدر لثه و مخاط Rat

‏-

‏محمد رضا صفوي

29

2740

1386-85

مصطفي اسماعيلي

بررسي اثر ليزر كم توان هليوم – نئون بر بروز ژني PDGFو TNF-aدر لثه و مخاط Rat

‏-

‏محمد رضا صفوي

30

2913

1388-89

امير حسين نمازي

ارزيابي نتايج درمان كشيدن دندان ثناياي پايين توسط ايندكس PAR

‏-

‏محمد رضا صفوي

31

3106

1390 - 91

شاهینهمتی

بررسیعللعدمتحققاهدافبرنامهآموزشی ارتودنسیدردورهدندانپزشکیعمومیدرمیان دندانپزشکانشاغلدرشهرتهراندرسال1391

علیرضااکبرزادهباغبان

محمد رضا صفوي

32

2781

1391 -  92

سیده هانیه بیکایی

بررسی سن جهش رشد دختران مراجعه کننده به کلینیک های رادیولوژی منتخب تهران بر اساس آنالیز مهره های گردن در رادیوگرافی لترال سفالومتری در سال 1390

راحله حسنی زاده ، علیرضااکبرزادهباغبان

محمد رضا صفوي

33

 

 

*******************************************************************

طرح هاي تحقيقاتي

 

مكان اجرا

سازمان اعتبار دهنده

سال خاتمه

سال شروع

عنوان طرح

همكاران طرح

مجريان اصلي طرح

رديف

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

معاونت پژوهشی دانشکده  دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1379

1378

تهيه فهرست پايان نامه تحقيقاتي دندانپزشكي از سال 1375 تا 1378

ناصر ولائي ؛ احساني س

سيد محمدرضا صفوي

1

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

معاونت پژوهشی دانشکده  دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1380

1379

طراحي و ساخت براكت ارتودنسي تنظيم شونده

جعفرزاده ر

سيد محمدرضا صفوي

2

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1381

1380

بررسي دقت تشخيص زوايا SNAو SNBدر تعيين موقعيت قدامي خلفي فكين

بابك گودرزي

سيد محمدرضا صفوي

3

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1380

1380

بررسي وضعيت سلامت و بيماري توسط شاخص CPIدر افراد 19-15 و 44-35 ساله ايراني

حسین صمدزاده

سيد محمدرضا صفوي

4

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1382

1381

بررسي تأثير محلول Bilpronبر كاهش تعداد كلني هاي بيوفيلم مجاري آب يونيت هاي دندانپزشكي

محمد جعفر اقبال

سيد محمدرضا صفوي

5

دانشكده هاي دندانپزشكي كشور

مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور

1382

1381

تهيه بانك اطلاعات دندانپزشكي ايران

مهتاب نوري ؛
اصغر  عبادي فر

سيد محمدرضا صفوي

6

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1383

1382

مقايسه ثبات M/Fسه Segmented Cuspid Retraction Spring

اميركاميار خضري

سيد محمدرضا صفوي

7

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1383

1382

روايي و پايايي شاخص نياز به درمان ارتودنسی

مهتاب نوري ؛ علی اکبر سفید رودی

سيد محمدرضا صفوي

8

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1383

1382

تنظيم برنامه استراتژيك مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي 89-83

مهتاب نوري ، بهنام اسلامي ، امیر قاسمي ، رسول مفيد حسین بهنيا ، سيد بهروز صفوي

سيد محمدرضا صفوي

9

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1383

1382

بررسي نياز به درمان ارتودنسي در نوجوانان 17-14 ساله دبيرستاني شهر تهران

مهتاب نوري ؛ علی اکبر سفید رودی

سيد محمدرضا صفوي

10

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1383

1382

بررسي شيوع آسيمتري فك پايين و عوامل آن در نوجوانان 14 تا 16 ساله دبيرستانهاي منطقة 3 شهر تهران

فهيمه جعفري گلستان

سيد محمدرضا صفوي

11

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1384

1383

طراحي وب سايت پويا براي مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي

حسام رحیمی

سيد محمدرضا صفوي

12

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1384

1383

بررسي بروز (Incidence) سرطانهاي دهان در تهران از سال 1382-1372

کتایون سرگران

سيد محمدرضا صفوي

13

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1384

1383

بررسي افزايش ( Inteleukin - 6 (IL-6در مايع شيار لثه حين حركات ارتودنسي

سميه خرميان

سيد محمدرضا صفوي

14

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1385

1384

بررسي اثر ليزر كم توان Ga-Al_Asبر ترشح سايتوكاين هاي التهابي (IL1B، TNFaو IFNa)

عليرضا مدرسي ؛ مصطفي اسماعيلي ؛ عليرضا فلاح

سيد محمدرضا صفوي

15

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1385

1385

مقایسه بافت شناسی و بالینی فیبروتومی با اسکالپل و لیزر Er;Cr:YSGGبر روی انساج پریودنشیوم سگ

فرزین قنواتی ؛ سيد محمدرضا صفوي ؛ مروارید ظفر

مجیدقاسمیانپور

16

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1387

1386

بررسي مقايسه اي تغييرات نسبت M/Fدر كل دامنه حركت بستن فضا توسط Mushroom loopو T-loopبا استفاده از آناليز اجزاي محدود (FEM)

علي مشجري ، بهمن طوطيايي

سيد محمدرضا صفوي

17

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1387

1386

تعيين ميزان بروز شكاف لب و يا كام در ا يران و عوامل خطر مرتبط با آن در سال 1385

مهدي سروش،  صنم خيريه،  ليلا روغني زاده، مسئولين واحد استانها

سيدمحمدرضا صفوي، مهدي وردي، حميد سوري، مجيد قاسميانپور، سوده طهماسبي

18

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1387

1386

بررسی SEMاثر لیزر Er;Cr:YSGGو اسید سیتریک فوق اشباع بر سطح ایمپلنتهای آلوده دندانی

سیدمحمدرضا صفوی،  رضا فکرآزاد

فرزین قنواتی، حسام رحیمی، غلامعلی غلامی

19

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1389

1389

بررسی تاثیر دیکورتیکیشن با فرز بدون انجام عمل جراحی فلپ بر روی سرعت حرکت دندان

مجید حیدر پور

سیدمحمدرضا صفوی

20

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1390

1389

ارزیابی قدرت تشخیصی اسکنر سه بعدی لیزری ایرانی در تعیین مختصات نقاط باکالی کست دندانی در مقایسه با دستگاه اندازه گیری مختصات (CMM)

آرش فرزان ،  علیرضا اکبرزاده باغبان،
 رضا مسعودی

مهتاب نوری ، محمدرضا صفوی

21

 

*******************************************************************

تأليفات

 

ملاحظات

سال نشر

انتشارات

نویسندگان

عنوان کتاب

رديف

 

1386

كارور 

سيد محمدرضا صفوي         

فهرست چكيده پايان نامه هاي پژوهشي دندانپزشكي كشور (1382-1358)

1

 

*******************************************************************

كتب ترجمه شده

 

ملاحظات

سال نشر

انتشارات

نویسندگان

عنوان کتاب

رديف

 

 

 

 

 

1

 

*******************************************************************

ابداعات و اختراعات ثبت شده

 

ملاحظات

محل ثبت اختراع

سال

عنوان اختراع

مجري

رديف

 

 

 

 

 

1

 

************************************************************************

طرحهاي منتخب در جشنواره‌ها

 

ملاحظات

عنوان جشنواره

سال

عنوان طرح

مجريان طرح

رديف

11 اسفند

ششمين جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشكي شهيد دكتر احمد هدايت

1384

بررسي تغييرات ميزان اينترلوكين - ۶ IL-6در مايع شيار لثه اي حين حركات ارتودنسي

محمدرضا صفوي ؛ سميه خرميان طوسي

1

نفر دوم پايان نامه تخصصي ارتودنسي

دهمین جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشكي شهيد دكتر احمد هدايت

1388

بررسي هيستولوژيك پاسخ  بافت‌هاي اطراف ريشه دندانهاي پرمولر سگ بعد از تماس تعمدی Miniscrewبا ريشه

محمدرضا صفوي ، مهدي روادگر

2

نفر اولپايان نامه تخصصي جامعه نگر و سلامت دهان دندان

دهمین جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشكي
 شهيد دكتر احمد هدايت

1388

بررسي بار سرطان‌هاي دهان در تهران

محمدرضا صفوي ، كتايون سرگران

3

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.